پورتال گردشگری و زیارت شهر مشهد
   
  • نمایش اسلایدشو
   • میدان ده دی

    نام میدان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی میدان سوم اسفند بوده و در سال های اول انقلاب اسلامی ، به میدان ده دی تغییر نام یافته است . حوادث روز دهـم دی : صـــبح روز یکشـــنبه دهـــم دی 1357، ســـران نظـــامی رژیـــم حاضـــر در مشـــهد بـــه نمـــایش اجســـاد ســـاواکی هـــای بـــر دار شـــده توســـط مـــردم در میـــدان شـــهدا در صـــبح گـــاه ارتـــش مبـــادرت کردنـــد. نکتـــه قابـــل توجـــه در ایـــن مـــاجرا قـــرار داده شـــدن جنـــازه دو دژبـــانی آزاد شــده در شــب قبــل توســط علمــا از دســت مــردم ناراضــی در کنــار ســایر اجســاد در ایــن صــبح گـــاه بـــود. بـــدین گونـــه ار تشـــیان تحریـــک شـــدند ،آن گونـــه کـــه پـــس از خـــروج از پادگـــان بـــه ســـــــــــــوی هـــــــــــــر جنبنـــــــــــــده ای شـــــــــــــلیک مـــــــــــــی کردنـــــــــــــد در ایـــن روز جمعیـــت بســـیاری از قشـــرهای مختلـــف مـــردم در بیـــوت علمـــا تجمـــع کـــرده و مــدام شــعار میدادنــد: »تــوپ تانــک مسلســل دیگــر اثــر نــدارد ، بــه مــادرم بگوییــد دیگــر پســر نـــدارد «.جمعیـــت پـــس از ســـاعتی بـــه ماننـــد دیـــروز از مقابـــل بیـــوت آیـــات عظـــام قمـــی، ســـید کـــاظم مرعشـــی و شـــیرازی بـــه تظـــاهرات پرداختنـــد امـــا ایـــن تظـــاهرات زیـــاد گســـترش پیـــدا نکـــرد زیـــرا نیروهـــای مســـلح رژیـــم اقـــدام بـــه تیرانـــدازی مســـتقیم بـــه ســـوی مـــردم کردنـــد. مــاموران رژیــم حتــی بــه مردمــی کــه بــه منــزل آیــت اﷲ شــیرازی پناهنــده شــده بودنــد نیــزحملـــه کـــرده و 14 نفـــر را در آن مکـــان کشـــتند . ســـید محمـــد کاشـــف حســـینی کـــه خـــود از ﺷـــاهدان عینـــی حادثـــه ایـــن روز بـــوده اســـت در ایـــن بـــاره میگویـــد : »ســـربازان و درجـــه داران بـــا دســـتور فرمانـــدار نظـــامی ، دیگـــر دنبـــال بهانـــه ای نمی گشـــتند. نیـــاز بـــه صـــفوف فشـــرده راهپیمایـــــان نداشـــــتند ؛ بـــــا اســـــکورتی مـــــنظم در شـــــکل کارنـــــاوال مـــــرگ حرکـــــت کردنـــد پادگـــان را بـــه قصـــد آدمکشـــی بـــی ســـابقه و بـــه راه انـــدازی جـــوی خـــون تـــاریخی خــویش ، تــرک نمودنــد . تانکهــا در جلــو قــرار داشــتند ، نفربرهــا پشــت ســر و نعــش کــش هــا بــه دنبالشــان پــیش مــی رفتنــد . بــه محــض اینکــه از پادگــان خــارج شــدند ، آتــش گشــودند ، هـــر کـــه را در خیابـــان و کوچـــه دیدنـــد ، از رگبـــار گلولـــه دژخیمـــان در امـــان نمانـــد و ﺑـــﻪ ﻗﺘـــﻞ رسید .). 1.(آیـــت اﷲ خامنـــه ای نیـــز اوضـــاع ســـنگین حـــاکم بـــر مشـــهد در آن روز را ایـــن چنـــین توصـــیف کـــرده انـــد:»… آن روز ، روز عجیبـــی بـــود .خبرهـــایی کـــه میرســـید ، نشـــان دهنـــده کمـــال وحشـــی گـــری و جنایـــت دســـتگاه بـــود . از جملـــه خبرهـــا ایـــن بـــود کـــه ماشـــینهای ارتشـــی در خیابــان هــا راه افتادنــد و هــر جــا صــف نفــت یــا صــف نــان کــه آن روزهــا زیــاد دیــده مــی شــد ، بـــه رگبـــار مـــی بندنـــد . عـــده ای از زنـــان و مـــردان ، بچـــه و کوچـــک و بـــزرگ را در میـــان صـــف هــا بــه رگبــار بســتند کــه بعضــی مجــروح و بعضــی شــهید شــدند . چهــار راه نــادری و خیابــان هــای اطــراف حمــﻼت ســختی انجــام شــد . در جاهــای مختلــف شــهر ، همــین طــور برخــورد بــا مــردم انجــام گرفــت و هــر کجــا کــه اجتمــاعی دیــده مــی شــد ، بــا حرکــت مســلحانه و بســیار خشـــــــــــــن بـــــــــــــا مـــــــــــــردم رفتـــــــــــــار مـــــــــــــی کردنـــــــــــــد).٢.( تعـــــــــــــداد شـــــــــــــهدای خـــــــــــــونین مشـــــــــــــﻬد دربـــاره تعـــداد کشـــته شـــدگان ایـــن دو روز مشـــهد ارقـــام صـــحیحی وجـــود نـــدارد روزنامـــه آفتـــاب شـــرق در یکـــی از شـــمارگان خـــود پـــس از توضـــیح حـــوادث نهـــم و دهـــم دی مشـــهد تعـــداد کشـــته شـــدگان را در ابتـــدای روز نهـــم دی در خیابـــان بهـــار و مقابـــل اســـتانداری 37 نفـــر و تعـــداد کشـــته شـــدگان را در بیـــت شـــیرازی 24نفـــر اعـــﻼم کـــر.د )٣.(در نقـــل دیگـــری تنهــــا در روز دهــــم دی ٣ هــــزار کشــــته و ٢ هــــزار زخمــــی و در نهــــم دی 200 کشــــته و 4000 نفـــر زخمـــی شـــدند . )٤. (بـــر اســـاس اســـناد ســـاواک در درگیـــری هـــای روز دهـــم دی 170نفر کشـــته و تعـــدادی زخمـــی شـــدند . در گزارشـــی از شـــیخان بـــه مرکـــز تعـــداد کشـــته شـــدگان در روز نهـــم ، 20 نفـــر قیـــد شـــده اســـت . ســـرانجام اینکـــه بـــر اســـاس آمـــار 96 شـــهید ایـــن دو روز در بنیاد شهید انقلاب اسلامی پرونده دارند ( برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 3135-051 مرکز اطلاعات سفر شهرداری مشهد تماس بگیرید.) 

    تعداد بازدید :82
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
 • پورتال آستان قدس رضوی
 • مجموع بازدیدها : 1,748,954
  تعداد بازدید امروز : 29
  تعداد بازدید این ماه : 25,866
  آخرین به روزرسانی : 1400/08/24
 • آدرس :میدان شهدا، تالار شهر، طبقه 1- ، معاونت گردشگری و زیارت
  تلفن :(31291237) - (3135)051
  فاکس :051-31291267
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط معاونت گردشگری و زیارت  انجام می گردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد