پورتال گردشگری و زیارت شهر مشهد
   
  • نمایش اسلایدشو
   • آرامگاه میرزا ابراهیم رضوی

    آرامگاه میرزا ابراهیم رضوی در دوره صفوی ساخته شده و در تاریخ ٨ مرداد 1381 به شماره 5960 ثبت آثار ملی گردیده است. این اثر به مساحت حدودا 4392/04 مترمربع می باشد و توسط صاحب ملک مرمت شده و در حال حاضر به عنوان کاربری مذهبی زیارتی می باشد.بـــه میـــرزا ابـــراهیم رضـــوی از ســـادات رضـــوی خراســـان کـــه در ســـال 1042 ق. در گذشـــته و در ایــــــــــــــن محــــــــــــــل مــــــــــــــدفون شــــــــــــــده اســــــــــــــت . میـــرزا ابـــراهیم رضـــوی فرزنـــد میـــرزا ابوالقاســـم از ســـادات جلیـــل القـــدر بـــوده و در عهـــد شـــاه عبــاس اول صــفوی مــی زیســته اســت نســب میــرزا ابــراهیم رضــوی بــا 21 واســطه بــه امــام زاده ابــــــــوجعفر موســــــــی برقــــــــع فرزنــــــــد حضــــــــرت جــــــــواد)ع( مــــــــی رســــــــد. بنـــای مقبـــره شـــامل ایـــوانی بـــه ارتفـــاع 8/30 و عـــرض 8/10 متـــر و عمـــق 11/60 متـــر اســـت و بنــا بــه کتیبـــه بــاﻻی محـــراب در 1047 ق. احــداث شـــده و در 1365 بــه همـــت تولیــت وقـــت سادات رضوی , آقای سید حسین بدیعی , مرمت شده است. مقبـــره میـــرزا ابـــراهیم واقـــع در ملـــک شخصـــی خـــود وی در مجـــاورت مجموعـــه فرهنگـــی– تفریحـــی کوهســـنگی در دامنـــه کـــوه و انتهـــای خیابـــان بهشـــتی، بـــا منظـــر ایـــوانی کاشـــیکاری شده جلب نظر می نماید . ( برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 3135-051 مرکز اطلاعات سفر شهرداری مشهد تماس بگیرید.) 

    تعداد بازدید :31
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
 • پورتال آستان قدس رضوی
 • مجموع بازدیدها : 1,610,937
  تعداد بازدید امروز : 827
  تعداد بازدید این ماه : 3,282
  آخرین به روزرسانی : 1400/07/04
 • آدرس :میدان شهدا، تالار شهر، طبقه 1- ، معاونت گردشگری و زیارت
  تلفن :(31291237) - (3135)051
  فاکس :051-31291267
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط معاونت گردشگری و زیارت  انجام می گردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد