پورتال گردشگری و زیارت شهر مشهد
   
  • نمایش اسلایدشو
   • مصلی طرق

    ایوان مصلی طرق مرکب اســـت از یک تاﻻر چهارگوش که برفراز آن گنبدی بنا کرده اند و جلو آن ایوانی اســـت مرتفع ودر انتها نیز محرابی دیده می شود . مصلی طرق بنای معظم و زیبایی است که در کمال دقت ساخته شده است لیکن آجر چینی های قسمت باﻻی آن که مجاور با لبه ایوان است و نیز دیوارهای زوایای پشت بنا بسیار بی استحکام و سست است در نتیجه طاق ایوان و چند قسمت از بدنه در عقب بنا فروریخته است . تاریخ بنای این مصـــلی را به ســـال 837 ه-ق ذکر کرده اند .می گویند دو برادر نیکو خصـــال بنام درویش شمس الدین محمد و درویش یحیی مدفونند و این بنا معروف به ایوان طرق می باشد .ایـــن بنـــای تـــاریخی از نظـــر معمـــاری الگـــویی بـــرای بنیـــان مصـــلی پـــایین خیابـــان بـــوده اســـت. مصــلی طــرق کهنتــرین نمونــه برجـــای مانــده از ایــن بنــا در شـــهر مشــهد اســت کــه در ســـال 837قمـــری بـــا ترکیـــب یـــک ایـــوان بلنـــد مرکـــزی و دو ایوانچـــه طـــرفین و اتاقهـــای گوشـــوار ســاخته شــده اســت. در انتهــای ایــوان نیــز فضــای چهــار ضــلعی گنبــدداری وجــود دارد کــه بــر دیـــــــــــــــوار انتهـــــــــــــــایی آن محرابـــــــــــــــی دیـــــــــــــــده میشـــــــــــــــود. از تزیینـــات ایـــن بنـــای تـــاریخی ارزشـــمند میتـــوان بـــه کتیبـــه زیبـــای خـــط ثلـــث در ازاره فوقـــانی ایـــوان، قابهـــا و کاربنـــدیهای گچـــی اشـــاره کـــرد. کـــاربری ایـــن بنـــای عهـــد تیمـــوری برگــزاری نمــاز در اعیــاد متبرکــه بــوده اســت. مصــلی از آجــر ســاخته شــده اســت و در گذشــته ایــن بنــا عــﻼوه بــر کــاربری مــذهبی بعنــوان یــک ســازه معمــاری زیبــا هــم گویــا مطــرح بــوده اســت. ایـــوان یـــا مصـــﻼی طـــرق در 02 ﺑﻬﻤـــﻦ 1318 بـــه شـــماره 338 ﺑـــﻪعنوان یکـــی از آثـــار ملـــی ایــران بــه ثبــت رســیدهبــر اســاس روایــات محلــی ایــن مکــان محــل دفــن دو ســید جلیــل القــدر بــه نامهــای ســید جعفــر و ســـید جـــواد فرزنـــدان ســـید مـــوذونی از یـــاران حضـــرت امـــام رضـــا )ع( مـــی باشـــد امـــا اســـناد تــاریخی بـــازگو کننـــده آن اســـت کــه درویـــش یحیـــی و درویـــش شــمس الـــدین نـــامی کـــه هـــر دو دارای کرامـــات بـــوده انـــد زیـــر ایـــوان کـــه حالـــت بقعـــه نیـــز دارد،دفـــن شـــده بودنـــد. ایـــن دو نفـــر بـــر اســـاس اســـناد فرزنـــدان عـــارف بـــزرگ عهـــد ســـلجوقی شـــیخ جعـــد جاســـبی از اهـــالی دلیجـــان اصـــفهان هســـتند کـــه ســـالهای ســـال در ایـــن محـــدوده بـــه زوار حـــرم مطهـــر رضـــوی خـــدمت کـــرده انـــد و تـــا حـــدود 50 ســـال پـــیش هـــم آســـیابی منصـــوب بـــه درویـــش یحیی در نزدیک بقعه وجود داشته است. ( برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 3135-051 مرکز اطلاعات سفر شهرداری مشهد تماس بگیرید.) 

    تعداد بازدید :7
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
 • پورتال آستان قدس رضوی
 • مجموع بازدیدها : 1,609,295
  تعداد بازدید امروز : 825
  تعداد بازدید این ماه : 1,640
  آخرین به روزرسانی : 1400/06/20
 • آدرس :میدان شهدا، تالار شهر، طبقه 1- ، معاونت گردشگری و زیارت
  تلفن :(31291237) - (3135)051
  فاکس :051-31291267
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط معاونت گردشگری و زیارت  انجام می گردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد